صفحه نخست    چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۱۲/۱

حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران 20

 چند رسانه ای    ۱۴۰۰/۱۲/۱  چاپ

موضوع : عرضه و فروش پوشاک های غیرمتعارف