قابل توجه کلیه اعضاء محترم صنف پوشاک

 اطلاعیه و بخشنامه ها    ۱۴۰۱/۲/۲۴  چاپ
قابل توجه کلیه اعضاء محترم صنف پوشاک

موضوع صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب مجدداً در دستور کار قرا گرفته است و اتحادیه موظف است بر تولید و

عرضه انواع پوشاک توسط واحدهای تولیدیو فروشندگی انواع پوشاک نظارت مستمر داشته باشد و قطعاً

با صاحبان واحدهای دارای لباس های ناهنجار و خارج از شئونات اجتماعی و اسلامی

برخورد قانونی بعمل می آید.

                                                                                                                             
                                                           اتحادیه پوشاک تهران