ولادت با سعادت امیرالمومنین
حضرت علی (ع) مبـارک بـاد