ولادت با سعادت امیرالمومنین
حضرت علی (ع) مبـارک بـاد

 صفحه نخست    اطلاعیه و بخشنامه ها

اطلاعیه و بخشنامه ها

در خصوص پیگیری مطالبات صنفی و خسارات اقتصادی ناشی از کرونا در صنف پوشاک

 نامه های ریاست محترم اتحادیه به مسئولین

در خصوص پیگیری مطالبات صنفی و خسارات اقتصادی ناشی از کرونا در صنف پوشاک

در خصوص پیگیری مطالبات صنفی و خسارات اقتصادی ناشی از کرونا در صنف پوشاک

 نامه های ریاست محترم اتحادیه به مسئولین

در خصوص پیگیری مطالبات صنفی و خسارات اقتصادی ناشی از کرونا در صنف پوشاک

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

 ریاست اتحادیه پوشاک

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

 ریاست اتحادیه پوشاک

ارائه بسته‌های حمایتی پیشگیرانه ..

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

 معاونت فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

 معاونت فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران

اتحادیه ها و واحدهای صنفی غیر ضروری تا 20 فروردین تعطیل هستند

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی

اطلاعیه های نوروزی و بخشنامه های بهداشتی