ولادت با سعادت امیرالمومنین
حضرت علی (ع) مبـارک بـاد

 صفحه نخست    چند رسانه ای

چند رسانه ای

گفتگوی ابوالقاسم شیرازی با رادیو تهران

گفتگوی ابوالقاسم شیرازی با رادیو تهران

گفتگوی ابوالقاسم شیرازی با رادیو تهران

گفتگوی ابوالقاسم شیرازی با رادیو تهران

ابوالقاسم شیرازی در برنامه سلام تهران

 بازار شب عید پوشاک نداریم

ابوالقاسم شیرازی در برنامه سلام تهران

ابوالقاسم شیرازی در برنامه سلام تهران

 بازار شب عید پوشاک نداریم

ابوالقاسم شیرازی در برنامه سلام تهران

ارتباط تلفنی ابوالقاسم شیرازی در برنامه در انتهای الوند

 بازار پوشاک

ارتباط تلفنی ابوالقاسم شیرازی در برنامه در انتهای الوند

ارتباط تلفنی ابوالقاسم شیرازی در برنامه در انتهای الوند

 بازار پوشاک

ارتباط تلفنی ابوالقاسم شیرازی در برنامه در انتهای الوند

جشنواره خرید شفاف

جشنواره خرید شفاف

جشنواره خرید شفاف

جشنواره خرید شفاف

حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران  20

حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران 20

حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران  20

حضور ابوالقاسم شیرازی در برنامه تهران 20