مدارک جهت تمدید پروانه کسب (با شریک/ شرکا)

  1. اصل پروانه کسب
  2. اصل کارت مباشرت (جهت آن دسته از متقاضیانی که پروانه کسبشان با مباشر صادر گردیده است)
  3. کدرهگیری دارایی بنام متقاضی با نشانی و کدپستی صحیح واحد صنفی با مرحله گام چهارم (در صورت عدم موجودیت، جهت ثبت نام کداقتصادی به سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمائید)
  4. اصل شناسنامه متقاضی
  5. اصل کارت ملی متقاضی
  6. یک قطعه عکس 4*3 جدید و پرسنلی (مربوط به متقاضی)
  7. تاییدیه کدپستی واحد صنفی با نشانی صحیح از اداره پست منطقه واحد صنفی
  8. کپی کارت ملی شریک/ شرکا

تذکرات مهم :
تذکر 1: چنانچه مستاجر بدون سرقفلی هستید، ارائه اصل اجاره نامه دارای اعتبار الزامیست.
تذکر 2: چنانچه واگذاری بین شرکا رخ داده است، ارائه اصل قرارداد واگذاری الزامیست.
تذکر 3: چنانچه احدی از شرکا فوت شده اند، می بایست مدارک ذیل ارائه گردد:
•اصل حصر وراثت
•کپی تمام صفحات شناسنامه وراث
•کپی پشت و رو کارت ملی وراث
•رضایت محضری وراث (در فرم مخصوص اتحادیه): فرم در اتحادیه تحویل خواهد شد، لذا راساً اقدام نگردد که قابل پذیرش نمی باشد.

تذکر 4: چنانچه (شریک/شرکا) شما صغیر بوده و درحال حاضر جهت تمدید پروانه کسب کبیر گردیده، ارائه مدارک ذیل الزامیست:
•کپی تمام صفحات شناسنامه شریک/ شرکا
•کپی پشت و رو کارت ملی شریک/ شرکا
•رضایت محضری شریک/ شرکا (در فرم مخصوص اتحادیه): فرم در اتحادیه تحویل خواهد شد، لذا راساً قدام نگردد که قابل پذیرش نمی باشد.

تذکر 5 : چنانچه صاحب جواز سهمی در واحد صنفی ندارد و صرفاً به ولایت قهری از طرف فرزند صغیر خود اقدام به اخذ پروانه کسب نموده است و در حال حاضر فرزند کبیر گردیده است، الزاماً می بایست تشکیل پرونده بنام فرزند صورت پذیرد: می بایست فرزندتان با لیست مدارک تشکیل که در سایت اتحادیه درج شده جهت تشکیل پرونده حضورا به اتحادیه مراجعه نماید (در صورت تمایل به ابقاء پروانه کسب به نام خود ارائه اجاره نامه یا قرارداد ضرورت دارد)

 فایل های پیوست شده
نوع فایل: application/pdf  حجم فایل: 0.20 MB