شرایط فردی پرودار/فروشنده  
  1. فاقد پروانه کسب - کارت مباشرت و پرونده یا واحد صنفی باشد
  2. در خدمت دولت نباشد
  3. اشتغال به تحصیل نداشته باشد
  4. ساکن تهران باشد