پاسخ وزارت اقتصاد و دارایی پیرو نامه ارسالی مورخ 98/12/15 توسط ریاست اتحادیه در خصوص مشکلات ناشی از ویروس کرونا در صنف پوشاک